Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Balovete.BG ShumenskiUni

                   Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

          Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.

          Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна форма около 5000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор. Чрез Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование са създадени необходимите условия за учене през целия живот. Университетът гарантира на своите възпитаници адаптивност за работа в различни условия.

          Учебният процес се осъществява от  390 преподаватели на основен трудов договор, от които 64 професори, 137 доценти, 38 доктори на науките, 228 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Университетът осигурява необходимата мобилност на студентите в собствените си граници, както и в други висши училища на страната и чужбина чрез трансфера на натрупаните кредити. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. В университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани.

          Академическият състав има сериозен принос в различни клонове на науката и е желан партньор в разработката на редица национални и международни образователни и научни проекти и програми. В неговите многобройни лаборатории, ателиета и научни  центрове (като Научния център “Преславска книжовна школа”, Астрономическия център, Центъра по византинистика, Центъра по археометрия, Центъра по военна история и археология, Центъра по русистика, Центъра по православна култура и изкуства "Архангел Михаил", Центъра по туркологични изследвания и интеркултурни комуникации, Университетски медиен център, Центъра за работа с изявени ученици, Центъра за езикова подготовка на чуждестранни граждани) се осъществяват фундаментални и приложни изследвания, творят се произведения на изкуството. В тяхната дейност активно участват не само преподаватели, но и докторанти и студенти.

         Университетската библиотека разполага с богати фондове и модерни средства за тяхното ползване. Университетското издателство “Епископ Константин Преславски” издава стотици томове специализирана учебна и научна литература.

         Шуменският университет има 5 учебни корпуса, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентите могат да ползват общежития с над 1000 легла. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта.

 

grafik

Стартира кандидатстудентска кампания 2018!

Срок за подаване на документи - от 01.02.2018 г. до 09.06.2018 г.

Университетът признава държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 - 2018 г., като кандидатстудентски изпити.

Признават се и оценки от кандидатстудентски изпити, проведени през 2018 г. в други висши училища. Има възможност за явяване на електронен кандидатстудентски изпит в удобно за кандидата време.
Стани част от Шуменски университет " Епископ Константин Преславски "!
Бъди един от нас!

www.shu.bg

 

 

.

Нагоре