Техническият университет-Варна

I.Мисия

Техническият университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят.

Нашата мисия също така е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите.

На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, активна научноизследователска дейност, ситуирането в европейското образователно и научно пространство и тясно сътрудничество с редица европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции, Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно- квалификационни и научни степени за нуждите на българската, европейската и световната икономика в областта на:

 • корабостроене и корабоплаването;
 • машиностроене и машиностроителните технологии;
 • електротехника, електроника и автоматика;
 • комуникационна и компютърната техника и технологии;
 • енергетиката;
 • индустриалния мениджмънт;
 • екологията и техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето;
 • социалните дейности;
 • растениевъдство;
 • земеделска техника и аграрно инженерство.

Техническият университет-Варна е единственото гражданско държавно висше училище в България, което в съответствие с географското си положение изпълнява специфичната цел да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания в специфични и уникални за системата на висшето образование области като, корабостроене и морски технологии, корабоплаване и воден транспорт, екология, техника и технологии за опазването на морската акватория.

За изпълнение на своята мисия Техническия университет-Варна разчита:

 • на компетентността, ентусиазма и вярата на своя човешки капитал (преподаватели, служители, студенти и докторанти) в прогреса на обществото основан на икономиката на знанието, иновациите и споделените академични ценности;
 • на доброто име, създадено през половин вековното значимо присъствие в научния, духовния и икономически живот на град Варна, региона и Република България;
 • на тясното сътрудничеството и изградената партньорска мрежа с държавни органи, бизнес структури и неправителствени организации от страната и региона;
 • на разширяващата се партньорска мрежа и установените тесни взаимоотношения с университети и научни институции от България, и с такива, които изграждат европейското образователно и научно пространство на ЕС и извън него.

II. ВИЗИЯ

Развитие, утвърждаване и открояване на Техническия университет – Варна, като модерен и значим регионален, национален и европейски образователен, научно-изследователски и информационен център, притежаващ висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското образователно и изследователско пространство. Посредством висококачествено обучение и приложението на авангардни научни постижения и техния трансфер в практиката Университетът ще допринася за динамичен, устойчив и интелигентен растеж, базиран на приложението на научно знание и иновации.

III. Стратегически цели

Стратегическите цели на Техническия Университет - Варна в съответствие с неговата мисия са:

 • Утвърждаване на Техническия университет-Варна като модерен университет, осъществяващ обучение на студенти и докторанти в областта на техническите науки и други професионални направления;
 • Ориентиране на цялостната дейност на Университета към потребностите на трудовите пазари за подготовка на специалисти с необходимия професионален профил и висока квалификация;
 • По нататъшно развитие на Техническия университет-Варна като изследователски, иновационен и технологичен център, решаващ конкретни проблеми на индустрията и бизнеса на страната, Черноморския регион и социалната практика;
 • Достигане на европейските и световни стандарти за качество и резултати в областта на обучението на студенти и докторанти и на научноизследователската дейност;
 • Реализиране на последователна политика в областта на човешкия капитал, повишаване квалификацията на академичния състав и приемственост при неговото кариерно развитие;
 • Прилагане на последователна политика за ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните финансови средства.

IV. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

 • Привличане, задържане и развитие на кадрите;
 • Мотивиране на преподавателите за постигане и поддържане на висока професионална и академична компетентност;
 • Развитие на условия и среда, благоприятстващи повишаването на научно-изследователския потенциал;
 • Стимулиране на иновативни идеи и добри резултати;
 • Дефиниране на стриктни изисквания и контрол на изпълнение на професионалните задължения;
 • Актуализиране на системата за професионално развитие и атестационно оценяване на персонала на ТУ-Варна;
 • Работа по международни програми за развитие на човешките ресурси и повишаване на конкурентоспособността.;
 • Прилагане на последователна политика за ефективно, ефикасно и икономично използване на публичните финансови средства;
 • Повишаване на популярността на научната продукция чрез издаване на научните трудове на английски език и използване на възможностите на интернет;
 • Създаване на екипи по научни направления за участие в научни проекти и приложни разработки;
 • Организиране на постерна сесия за докторанти;
 • Засилване на присъствието на ТУ Варна на научни форуми в чужбина и участието в международни проекти;
 • Включването на изявени учени в научни форуми и проекти, реализирани от ТУ Варна;
 • Засилено взаимодействие и системна обратна връзка със студенти и докторанти;
 • Създаване и развитие на студентско-преподавателски образователен форум;
 • Внедряване на най-добрите учебно-образователни и учебно-организационни практики;
 • Стимулиране приложението на съвременни и нови методи на преподаване и обучение;
 • Силен акцент върху подобряване на практическото обучение, дейността на клубовете и студентските стажове;
 • Интензифициране на работата с докторантите и тяхното обучение;
 • Активно включване на студентите в научно-изследователската дейност;
 • Оптимизиране и пълна дигитализация на административното обслужване на студентите;
 • Разширяване на сътрудничеството и съвместното обучение по линия на европейските образователни програми;
 • Стимулиране чрез диференцирани стипендии и награди;
 • Разширяване на формите и видовете обучение – тематични курсове, индивидуално обучение, дистанционно обучение;
 • Въвеждане на нови, ориентирани към търсенето курсове за продължителна квалификация;
 • Продължаване на досегашната политика по осъвременяване и оптимизиране на базата и общата инфраструктура на ТУ-Варна;
 • Приложение на съвременни информационни и комуникационни технологии;
 • Модернизиране и преоборудване на съществуващите и създаване на нови учебни зали и лаборатории, съобразно съществуващите потребности;
 • Продължаване на политиката за разкриване на Общоуниверситетски лаборатории.
 • Разширяване на дейността на университетската библиотека;
 • Продължаване и развитие на политиката по реконструкция и модернизация на общежитията и спортната база, подобряване на социално-битовите условия на студентите;
 • Обезпечаване на оптимална работна среда за академичния и административен персонал.
 • Увеличаване на държавната субсидия;
 • Нарастване на собствените приходи на ТУ-Варна чрез активно участие в кандидат-студентски борси за набиране на студенти и привличане на по-голям брой чуждестранни студенти;
 • Ефективно управление на проекти и фондове по европейски програми;
 • Разширяване на услугите за външни потребители;
 • Създаване на условия за публично-частни партньорства;
 • Обществено популяризиране, социални медии и мрежи;

Отговорници по разработването и прилагането на програми за изпълнение на конкретните цели са ресорните Зам. Ректори, а за цялостната координация и ресурсно осигуряване е Ректора.

V. Стратегия

Стратегията на ТУ-ВАРНА за осъществяване на мисията и целите включва:

 • диверсификация на образователните продукти, предлагани от Университета в хоризонтален аспект (чрез развитие на специалности в различни области на висшето образование) и във вертикален аспект (чрез обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър”, "бакалавър", "магистър" и образователно-научната "доктор");
 • диверсификация на формите на обучение - редовно, задочно, вечерно и дистанционно обучение;
 • развитие и поддържане на уникални за страната специалности, даващи сериозно стратегическо предимство при обособяване и развитие на уникални технологии и производства – корабостроене и морска техника, корабоводене, техника и технологии за опазване на морето и околната среда, експлоатация на флота и пристанища, корабни машини и механизми и др.
 • разширяване на географските граници на пазара на труда чрез привличане на чуждестранни студенти от различни държави;
 • утвърждаване на Университета като център за продължаващо и непрекъснато обучение през целия живот" чрез развитие на образователните услуги от сферата "long life learning";
 • въвеждане на нови форми и методи на обучение, активизиращи самоподготовката и практическото обучение на студентите, включващи приложение в учебния процес на интернет базирано електронно обучение ("E-leaming") и дистанционно обучение при използването на глобални и локални компютърни мрежи и Интернет;
 • създаване на дългосрочни партньорства за научно обслужване на индустрията и социалната практика;
 • създаване на постоянни интеграционни връзки с български университети, с университети от европейски и други страни посредством участие в съвместни проекти и програми.
Нагоре