ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България и акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите (FEANI), а специалността „Химично и биохимично инженерство” с преподаване на френски език – от Комисията за инженерни дипломи CTI-France.
           ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 3000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург – Харбург и Ото фон Герике в Германия. с Московския държавен университет по печата и с Университета в Льо Ман във Франция. По три  специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели. ХТМУ прилага системата за трансфер на кредити (ECTS). За всички желаещи студенти са осигурени общежития.

 

Balovete.bg HTMU

Мисията на ХТМУ e да подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта както и да развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии, металургията и най-модерните направления на биотехнологиите, нанотехнологиите, енергийната и екологична ефективност и информационните технологии. Образователният и научен капацитет на университета , постиженията на академичния състав в научните изследвания  (класиран на трето място по научна продукция след МУ София и ТУ София) и учебната дейност му отредиха достойно място в Рейтинга на висшите училища за 2017 год. (в класациите за 52 професионални направления в 51 висши училища по 44 критерия).

Balovete.bg HTMU 2

Представителят на “Кварцверке” за България Волф Харлфингер -

 главен изпълнителен директор на “Каолин” и Радомир Чолаков

 изпълнителен директор на „Каолин“, връчиха наградата на

 проф. д-р инж. Митко Георгиев, Ректор на Химикотехнологичния и

 металургичен университет– София, първи в три професионални направления

 

ХТМУ е класиран :
на първо място в три професионални направления:

 • Материали и материалознание
 • Металургия
 • Химични технологии

на второ място в две професионални направления

 • Биотехнологии
 • Електротехника, електроника и автоматика

на трето място в  професионално направление

 • Общо инженерство

История

Началото на висшето химикотехнологично образование в България е поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности. Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование. През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.През 1959 – 1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.

През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научно-изследователски център в областта на химията и металургията.С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Основните му структурни звена са: 3 факултета, два деканата и 9 учебни и научни центрове. Принос за организирането на химикотехнологичното образование в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф. Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. Петко Николински и други. За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев. От самото му създаване до днес в Химикотехнологичен и металургичен университет са работили и работят високо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл. кор. Чавдар Иванов, проф. Михаил Герасимов, проф. дтн Кирил Димов, проф. дхн Милчо Натов, проф. дтн Янко Димитриев, акад. Минчо Хаджийски и др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета и международното признание на българската химична наука.

 

 

Структура

ФАКУЛТЕТИ

Факултет по химични технологии

специалности – бакалавър

 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
 • Горива и биоенергийни технологии
 • Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия
 • Печатни технологии, целулоза и хартия
 • Полимерно инженерство
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Фин органичен синтез

Факултет по химично и системно инженерство

специалности – бакалавър

 • Автоматика и информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Биомедицинско инженерство
 • Индустриален мениджмент
 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Химично инженерство
 • Химично инженерство (с преподаване на немски език)
 • Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език)

Факултет по металургия и материалознание

специалности – бакалавър

 • Металургия
 • Инженерни материали и материалознание

 

ДЕКАНАТИ

 • Деканат за международна академична мобилност и чуждоезиково обучение
 • Деканат за продължаващо и дистанционно обучение

УЧЕБНИ И НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ

 • Център по екология
 • Център по френскоезично обучение
 • Център за немскоезично обучение
 • Център по материалознание – англоезично обучение
 • Център по европейско качество
 • Център по водородни технологии
 • Център по енергийна ефективност
 • Университетски компютърен център
 • Централна научноизследователска лаборатория
 • Библиотечно-информационен център

Мисия

 • Да предоставя образование в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: химични технологии, металургия, биотехнологии, материали и материалознание, автоматика и информатика, управление, екология
 • Да поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса
 • Да осигурява подготовка с акцент върху националните и европейски приоритети за общество на знанието и в отговор на потребностите на студентите за реализация, гарантирана от високи академични стандарти, интегриране на образование с наука и непрекъснато повишаване на качеството в измеренията на световните процеси на технологично развитие и осигуряването им с ресурси
 • Да поддържа водеща роля в процесите на сътрудничество и мобилност, и стимулира развитието на инженерното образование в България към транснационално, осигурявано от качество на програмите и нарастващи стандарти за резултати от ученето – знания, умения, компетентности и висок професионализъм на инженерите за поддържане на устойчиво развитие

 

 

КОНТАКТИ

ХТМУ, София 1756, бул. „Св. Климент Охридски” № 8

тел.: 02 8163 100  – ректор,

          02 8163120  – деловодство

          02 8163 135  – учебно-методичен отдел

          02 8163 110  – „Връзки с обществеността”

          е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          www.uctm.edu

 

 

 BaloveteBG HTMU 5

BaloveteBG HTMU 3

 

BaloveteBg HTMU 8

 

 

 

 

 

Нагоре