Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който…
Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България и акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите (FEANI), а специалността „Химично и биохимично инженерство” с преподаване на френски език – от Комисията за инженерни дипломи CTI-France.           ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 3000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава…
Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен. Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4…
Колежът по бизнес администрация има договорни отношения с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма. Колежът по бизнес администрация-София има държавно признат лиценз от Министерството на образованието, младежта и науката (ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 29 март 2012г., ДВ бр.30 от 17.04.2012г.) и издава държавно признато свидетелство и диплома. Защо да избера КБА Желая да се обучавам в среда, в която приоритет е осигуряването на успешна реализация. Ще се обучавам в съвременна база, позволяваща използването на иновационни методи, продукти…
Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Открит е на 01.10.1967 г. Мисията на Колежа е подготовка на специалисти за туристическата индустрия в ОКС “Професионален бакалавър”. В настоящия момент се обучават 680 студенти. В Колежа по туризъм се осъществява учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност. Oбучението се извършва в две специалности:• “Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение - учебен план;• “Организация и управление на хотел и ресторант” – редовно обучение- учебен план и задочно обучение - учебен план Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно…
Американският университет в България е място, където се раждат интереси, насърчават се таланти и се развиват умения, приложими и необходими в реалния свят. Нашите възпитаници са силно мотивирани личности с високи академични постижения, бъдещи лидери с неограничен потенциал за развитие и обучение в най-разнообразни сфери и специалности. Образованието, което университетът предлага осигурява солидна основа от знания и практически умения, които допринасят за развитието на критичното мислене и бъдещата реализация на студентите. Обучението в АУБГ ще те предизвика и вдъхнови да промениш света! Нашите висококвалифицирани международни преподаватели ще те насърчават и обучават по време на целия ти престой в университета.  Образованието,…
Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитацияна специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна…
Мисия - Да осигурява достъп до висше образование в регионите, чиито географски и социален статус ограничават възможностите на кандидатите. - Да подготвя висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа. - Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“, продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на развитието на регионите, туризма,…
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми. Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - "бакалавър", "магистър" и…
I.Мисия Техническият университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят. Нашата мисия също така е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите.…
Мисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание. Университетът е образец на научно-изследователска и преподавателска работа с широко културно и обществено значение. Университетът формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание. Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието. Университетът играе активна роля в проектирането и провеждането на политики с национално, регионално и международно значение. Софийският университет “Св. Климент Охридски” е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината…
Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и…
Европейският политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.  Университетът изповядва философията на устойчивото развитие и приоритетните му ценности са: Европейски традиции и стандарти, съчетани с американска прагматичност на висшето образование; Развитие на академичната наука, научните изследвания и иновациите с ориентация към практиката и към потребностите на международния и българския бизнес; Международен характер на висшето образование, като средство за постигане…
Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище. Обществената му мисия е: да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”; да поддържа европейски измерения в обучението на студентите; да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата; да осъществява квалификационна дейност.  ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага…
В своята близо 100 годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 123 хиляди икономисти, в това число много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в университета се обучават над 11 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Икономически университет – Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която  не спира да утвърждава своя авторитет. Високата оценка (8,46) за институционална акредитация на Икономически университет – Варна, предоставена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на неговото заседание, проведено на 4…
Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамови професор Александър Нейнски. През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев. През 1975 година започва…
Нагоре